دانلود رمان, دانلود رمان طنز, دانلود رمان کل کلی, دانلود رمان ایرانی, دانلود رمان عاشقانه, رمان بدون سانسور, سایت بیافور رمان, رمان کلکلی و طنز و عاشقانه, رمان با لینک مستقیم, دانلود رمان کل کل دار, رمان ترسناک, رمان جدید

شنبه , ۲۹ , مهر , ۱۳۹۶
**این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد**
به کانال تلگرام بیا فور رمان بپیوندید

رمان کلیسای وحشت از سایت بیافورمان

دانلود رمان کلیسای وحشت با لینک مستقیم برای موبایل، کامپیوتر، تبلت، آیپد، لپ تاپ
رمان کلیسای وحشت از نویسنده : گروه دختران آهو نما
تعداد صفحات رمان : ۱۲۹
صفحه
موضوع رمان : عاشقانه ، ترسناک

جلد رمان کلیسای وحشت

دختری ارمنی با آوازه ی دنیـز، دختری از تبار مسیح، عشقی بیـن جن و انس، سرانجام این عشق ممنوعه چه خواهد شد؟؟؟
قسمتی از متن رمان کلیسای وحشت
ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎغ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮏ ﻻﻣﭙﯽ ﻓضای‬ ﮐﻤﯽ رو روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد…
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﯽ، ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺳﮑﻮت ﺳﺮد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒمو ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.‬
ﻻﺑﻪ ﻻی درﺧﺘﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﺎدر ﮔﻤﺸﺪم ﮔﺸﺘﻢ.
ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻨﻬﺎم‬ ﮔﺬاﺷﺖ، ﻣﺎدری ﮐﻪ روزی ﺻﺪاش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺳﮑﻮت اﯾﻦ ﺑﺎغ دﻟﻨﺸﯿﻦ‬ ﺑﺸﻪ.‬
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﺨﺘﯽ اﻓﺘﺎد، ﻗﺎب ﻗﺮﻣﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﭘﺎﺗﺨﺘﯽ ﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد‬ و ﺻﻮرت ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﯿﺎن ﻗﺎب ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻗﻠﺒﻢ رو ﺑﻪ درد ﻣﯽ آورد.‬

رمان پیشنهادی :  رمان شوکا عروس جنگل دانلود با لینک مستقیم از مهدیه

ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﺶ رو ﺑﯽ ﻣﺎدر، ﺑﺪون دﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺶ،‬ ﺑﺪون ﮔﺮﻣﺎی ﺻﺪاش، ﺗﻨﻬﺎ در آﻏﻮش ﭘﺪری ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺎ ﻣﺎدرت دﻓﻦ‬ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﺮ ﮐﻨﯽ، ﻣﺮﮔﻪ، درده…
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ دوﻧﺴﺘﻢ ﻫﯿﭻ ﺑﺎغ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺗﺎﻗﮑﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻏﻤﻮن ﻧﯿﺴﺖ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ‬ دﻧﺒﺎل ﻧﻮر ﮔﺸﺘﻢ، ﻧﺒﻮد، ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!…
روی ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ی دو ﻣﺘﺮی، ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺖ راه رﻓﺘﻢ و رج ﺑﻪ رج ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺎ‬ ﻣﺎدرم رو دوره ﮐﺮدم.‬
ﺻﺪای آﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎم ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺴﺖ داد…
ﻗﻠﺒﻢ ﻟﺮزید ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺪا ﺗﺎ ﭘﺸﺖ‬ ﭘﻨﺠﺮه و راﻫﺮو ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪم، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﻮد.‬
‫وﺣﺸﺖ زده دﺳﺘﻢ روی دﯾﻮار ﻣﺸﺖ ﺷﺪ و ﻧﺎﺧﻨﻢ ﭼﻨﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی‬ ﺧﻮﻧﺶ روی دﯾﻮار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪ.‬
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﮑﻪ ﭼﯿﮑﻪ از اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎم روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ و‬ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ی ﭘﻬﻦ ﺷﺪه رو ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ درﻣﯽ آورد ﺑﻪ ﻃﺮف اﺗﺎق ﭘﺪر رﻓﺘﻢ ﮐﻪ‬ ﺑﺎ…