دانلود رمان, دانلود رمان طنز, دانلود رمان کل کلی, دانلود رمان ایرانی, دانلود رمان عاشقانه, رمان بدون سانسور, سایت بیافور رمان, رمان کلکلی و طنز و عاشقانه, رمان با لینک مستقیم, دانلود رمان کل کل دار, رمان ترسناک, رمان جدید

شنبه , ۲۸ , مرداد , ۱۳۹۶
**این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد**
به کانال تلگرام بیا فور رمان بپیوندید
انجمن سایت بیافور رمان

رمان اسطوره دانلود از سایت بیافورمان

دانلود رمان اسطوره با لینک مستقیم برای موبایل، کامپیوتر، تبلت، آیپد، لپ تاپ
رمان اسطوره از نویسنده : پگاه رستمی (P*E*G*A*H)
تعداد صفحات رمان : ۶۱۳ صفحه
موضوع رمان : عاشقانه، اجتماعی

کاور رمان اسطوره

قسمتی از رمان اسطوره
زﯾﺮ ﺑﺎران، زﯾﺮ ﺷﻼق ﻫﺎی ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑﻬﺎره اش اﯾﺴﺘﺎدم و ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎی از دﻧﯿﺎ ﺑﯽ ‬ﺧﺒﺮﺷﺎن!
دﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﯿﻔﺘﻢ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺮد ﺷﻮم، ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻟﻪ ﺷﻮم، ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺮاب ﺷﻮم!‬ ﺻﺪای ﺑﻮق ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻫﺎن ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﻎ، ﯾﺎ ﻧﻪ از آن هم ﺑﺪﺗﺮ، ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﻤﯿﺸﯿﺮ زﻫﺮآﻟﻮد روﺣﻢ را ﺧﺮاش ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﺳﺮم را‬ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﮑﯿﻪ دادم. آب از ﻓﺮق ﺳﺮم راه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
از ﺗﯿﻐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ام ﻓﺮو ﻣﯽ‬ﭼﮑﯿﺪ و ﺗﺎ زﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪ ام راﻫﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﺮد!

پیشنهاد میشه :  دانلود رمان برگ زرد پاییزی | پی دی اف, آیفون, اندروید, جاوا

از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪش را ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ!‬ ﻫﻤﻬﻤﻪ اوج ﮔﺮﻓﺖ. دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺲ ﺷﺪ. ﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﻮﺧﺖ. ﮔﻠﻮﯾﻢ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﺸﮑﯽ ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺳﺮ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪم و‬ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﯿﺎه اﯾﺴﺘﺎد.
ﺳﯿﺎه ﺑﻮد دﯾﮕﺮ، ﻧﺒﻮد؟ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ، ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎورم ﺷﻮد! ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﺎﻃﺮه‬ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﺗﺎ اﺑﺪ در ذﻫﻨﻢ ﺣﮏ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ.
درش ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ ﺗﺎب ﻧﯿﺎوردم. ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﯿﺪم. ﭘﺸﺖ ﺳﺮم را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن‬ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﮐﺬاﯾﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪم. ﻟﺮزش ﻓﮑﻢ را ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدم.
ﺣﺎﻻ ﯾﺎ از ﮔﺮﯾﻪ و ﺑﻐﺾ و ﯾﺎ از ﺧﯿﺴﯽ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه!‬ دﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻢ.
ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻢ روی ﻫﻤﻪ زﺷﺘﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ، روی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ. ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻂ… ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن! ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﺎن ﺗﻠﺨﯽ دردﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎورش ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﺎن‬ ﺳﻮت دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮد اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ! ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎیی که من ایستادم!…